اولین خبر روزنامه های امروز صبح تورنتو، منتفی شدن اجرای قانون شریعه در دادگاه های انتاریو بود. مک گینتی استاندار اونتاریو در یک مصاحبه تلفنی با مطبوعات اعلام کرد که اونتاریو اولین در دنیای غرب نخواهد بود که اجازه دهد مجموعه ای از قوانین مذهبی با قرنها کهنگی در دعواهای خانوداذگی مسلمانان مقیم انتاریو مورد استفاده قرار گیرد.
او همینطور گفته که دولتش دادگاه های مذهبی موجود (مثل یهودی ها و کاتولیک ها) رو هم غیر قانونی اعلام خواهد کرد و فقط یک قانون برای همه انتاریویی ها وجود خواهد داشت.
این خبر به نگرانی های جامعه ایرانی پایان می ده و همینطور پیروزی بزرگی برای گروه های ایرانی مدافع حقوق زنانه که اعتراضها رو سازماندهی کردن. توی روزنامه های کانادایی بیشتر اسم هما ارجمند به عنوان رهبری این اعتراض ها به چشم می خوره.
متن خبر رو از سی بی سی بخونین

1 Response
  1. i thought your blog was cool and i think you may like this cool Website. now just Click Here


Post a Comment

نظر شما چیست؟